Algemene Voorwaarden Scherrenberg Groep BV

1. Definities

Algemene voorwaarden:

deze algemene voorwaarden zoals gehanteerd door Scherrenberg Groep B.V., afgekort Scherrenberg en alle volgende versies van de door Scherrenberg gehanteerde algemene voorwaarden.

Scherrenberg Groep BV:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Scherrenberg Groep BV. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30084479 en alle met deze vennootschappen gelieerde vennootschappen en/of samenwerkingsvormen.

Object:

de vastgoed gerelateerde zaak of zaken waarop de Opdracht betrekking heeft.

Opdracht:

de overeenkomst en iedere aanvulling, uitbreiding, wijziging of voortzetting hiervan, waarbij Scherrenberg alleen of samen met één of meer opdrachtnemers zich tegenover een Opdrachtgever verbindt om al dan niet tegen vergoeding werkzaam te zijn voor de overeengekomen diensten. Onder diensten wordt begrepen, doch is niet beperkt tot, advisering, bemiddeling, het taxeren van een object, het beheren van vastgoed en het voeren van projectmanagement.

Opdrachtgever:

de natuurlijke en/of rechtspersoon die een opdracht aan Scherrenberg verstrekt.

Project

de diensten waarover de Opdracht zich uitstrekt.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, Opdrachten, offertes en aanbiedingen en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van Scherrenberg en Opdrachtgever ter zake. Indien deze Algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard, zijn zij ook zonder bevestiging van toepassing op nieuwe Opdrachten en/of offertes en/of aanbiedingen tussen Scherrenberg en dezelfde Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten, en op alle buiten contractuele relaties tussen Scherrenberg en dezelfde Opdrachtgever, in het bijzonder onrechtmatige daad.
 2. Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst. Scherrenberg behoudt zich het recht voor om te allen tijde afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in de Algemene voorwaarden te maken en deze van toepassing te verklaren.
 3. Indien een schriftelijke overeenkomst met Opdrachtgever is aangegaan waarvan de inhoud afwijkt van deze Algemene bepalingen dan zal de inhoud van de schriftelijke overeenkomst prevaleren voor dat gedeelte van de afwijking. Voor het overige blijven de Algemene voorwaarden in stand.
 4. De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden van de Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij Scherrenberg de toepasselijkheid van dergelijke algemene voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.
 5. Indien enig onderdeel van de Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. De nietige dan wel vernietigde bepaling zal worden vervangen door een bepaling die wel geldig is en daarvan de strekking/gevolgen zo veel mogelijk dezelfde is als die van de nietige dan wel vernietigde bepaling.

3. Totstandkoming en omvang Opdracht

 1. Aanbod of aanvaarding van een Opdracht kan plaatsvinden door schriftelijke bevestiging per brief, email of enige andere wijze van communicatie. Een bevestiging wordt ook geacht te hebben plaatsgevonden indien uit het samenstel van handelingen tussen (potentieel) Opdrachtgever en Scherrenberg , blijkt dat de Opdracht is verstrekt en partijen zodanig gedrag vertonen dat hieruit kan worden geconcludeerd dat met de uitvoering van de Opdracht is begonnen, zonder dat een expliciete schriftelijke bevestiging heeft plaatsgevonden door partijen.
 2. Een Opdracht wordt uitsluitend aanvaardt door Scherrenberg en namens haar uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:407 van het Burgerlijk Wetboek zijn de personen die voor of ten behoeve Scherrenberg, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de ­opdracht niet door hun dood of beëindiging dienstbetrekking, ook niet indien de Opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.
 3. De Opdracht omvat wat tussen Opdrachtgever en Scherrenberg is overeengekomen onder meer wat betreft de aard, de omvang en de tijdsduur van de werkzaamheden die aan Scherrenberg zijn opgedragen.
 4. Alle bij een aanbieding, offerte, overeenkomst en/of Opdracht verstrekte gegevens en/of brochures zijn naar beste kunnen opgesteld, doch zijn niet bindend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Scherrenberg is niet gebonden verplichtingen uit een Opdracht en/of hiermee verband houdende of voortvloeiende overeenkomst na te komen, indien deze Opdracht of overeenkomst tot stand is gekomen met een onbevoegd vertegenwoordiger van Scherrenberg.

4. Duur en (tussentijdse) beëindiging Opdracht

 1. Een Opdracht wordt voor onbepaalde tijd aangegaan tenzij partijen nadrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Een Opdracht voor onbepaalde tijd eindigt door opzegging, deze opzegging dient schriftelijk en met inachtneming van een termijn van 90 dagen te geschieden. Een Opdracht voor bepaalde tijd eindigt door verstrijken van die periode; door ondertekening van een voor Opdrachtgever relevante (huur of koop)overeenkomst, het uitbrengen van een advies of taxatierapport, dan wel elke belangrijke rechtshandeling die partijen hebben beoogd als zijnde het finale document van de uitvoering van de Opdracht; een Opdracht eindigt in ieder geval met haar volbrenging.
 3. Naast en ook voor de specifieke gevallen zoals geregeld in dit artikel geldt bij iedere tussentijdse beëindiging van een Opdracht – waaronder tevens opschorting van de Opdracht wordt begrepen – om welke reden dan ook dat Scherrenberg recht heeft op en de Opdrachtgever aan Scherrenberg verschuldigd is een vergoeding voor de verrichte werkzaamheden, voor de gemaakte kosten en voor de kosten voortvloeiend uit met derden in het kader van de uitvoering van de Opdracht aangegane verbintenissen. Indien de ­­tussentijdse beëindiging aantoonbaar leidt tot niet in te vullen bezettingsverlies bij Scherrenberg dan heeft Scherrenberg tevens recht op een vergoeding van een redelijk percentage van de vergoeding die Opdrachtgever bij volledige vervulling van de Opdracht verschuldigd zou zijn.
 4. Scherrenberg heeft het recht de Opdracht tussentijds te beëindigen ingeval voltooiing van de Opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd dat zij de Opdracht (ongewijzigd) kan laten voortduren. Tussentijdse beëindiging geschiedt bij aangetekende brief en dient deugdelijk gemotiveerd te zijn. Of er van een situatie of omstandigheid sprake is, zoals omschreven in de eerste zin, is ter eenzijdige beoordeling van Scherrenberg. Van een situatie of omstandigheid tot ontbinding door Scherrenberg is al sprake indien er naar het oordeel van Scherrenberg op enige wijze reputatieschade door Scherrenberg kan worden geleden. Scherrenberg behoudt daarbij aanspraak op betaling van de vergoeding en kosten zoals elders in dit artikel is bepaald voor onder andere de tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan Opdrachtgever de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking worden gesteld.
 5. Scherrenberg kan, naast de overige aan haar toekomende rechten, de Opdracht te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens de Opdrachtgever terstond schriftelijk ontbinden, dan wel zijn verplichtingen opschorten, indien de Opdrachtgever niet in staat is zijn verplichting uit de Opdracht na te komen, zijn opeisbare schulden jegens Scherrenberg dan wel een derde onbetaald laat, insolvent wordt, in surseance geraakt, indien het faillissement van de Opdrachtgever wordt aangevraagd of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard op Opdrachtgever, de onderneming van Opdrachtgever ophoudt te bestaan, fuseert, juridisch splitst, of indien de Opdrachtgever zijn bedrijf staakt en/of beslag onder de Opdrachtgever wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na datum beslaglegging is opgeheven.
 6. De duur van de Opdracht wordt beïnvloed door de kwaliteit van de informatie en medewerking door Opdrachtgever en eventuele derden. Een eventueel in de Opdracht genoemde termijn is slechts indicatief.
 7. Onverminderd het bepaalde in dit artikel ten aanzien van voortijdige beëindiging van de Opdracht kunnen bij reguliere beëindiging van de Opdracht door Scherrenberg kosten in rekening worden gebracht.

5. Optreden als gemachtigde/inschakeling derden

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is Scherrenberg gemachtigd om namens Opdrachtgever iedere overeenkomst met derden aan te gaan, onderhandelingen of besprekingen te voeren die nodig zijn voor de realisering van de Opdracht. Scherrenberg treedt hierbij op als vertegenwoordiger van Opdrachtgever waardoor Opdrachtgever rechtstreeks aan de overeenkomsten met derden en daarbij behorende voorwaarden gebonden wordt. Vanzelfsprekend zal Scherrenberg vooraf overleg voeren met Opdrachtgever over de volgens Scherrenberg belangrijkste voorwaarden en condities.
 2. Indien in een overeenkomst een specifieke machtiging is vereist, kan het ontbreken van een dergelijke machtiging Scherrenberg niet worden tegengeworpen door Opdrachtgever indien uit handelingen van Opdrachtgever feitelijke acceptatie van de betreffende overeenkomst blijkt. Scherrenberg zal Opdrachtgever op eerste verzoek afschriften doen toekomen van de met derden gesloten overeenkomsten en de daarbij behorende voorwaarden.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om buiten Scherrenberg om orders en aanwijzingen te geven aan derden die het Project of delen daarvan uitvoeren of daarvoor leveranties verrichten of op de uitvoering toezicht houden zonder in overleg te treden met Scherrenberg.
 4. Scherrenberg kan bij de uitvoering van de Opdracht gebruik maken van de hulp van andere (rechts) personen inclusief derde(n).
 5. Scherrenberg is gemachtigd bij de inschakeling van derden namens Opdrachtgever een beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten (uitsluiting hoofdelijke aansprakelijkheid bij inschakeling derden).
 6. De uitvoering van Opdrachten geschiedt uitsluitend voor Opdrachtgever. Derden kunnen niet van de voor Opdrachtgever verrichtte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan of rechten ontlenen.

6. Algemene verplichtingen Opdrachtgever

 1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, een overeenkomst wordt gesloten of een Opdracht aanvaard, heeft de Opdrachtgever de plicht Scherrenberg informatie omtrent de uit te voeren Opdracht te verstrekken. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij alle informatie waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat Scherrenberg deze nodig heeft voor de correcte opzet en uitvoering van de Opdracht heeft verstrekt.
 2. De Opdrachtgever staat tegenover Scherrenberg en de door haar ingeschakelde derde(n) in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Scherrenberg ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze informatie van derde afkomstig is. Scherrenberg is niet gehouden om onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie.
 3. Indien de Opdrachtgever voor het aangaan van de overeenkomst en/of Opdracht of tijdens de uitvoering van de Opdracht bekend wordt met feiten of omstandigheden waarvan de Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat zij voor de uitvoering of de duur van de Opdracht van belang zijn of kunnen zijn, dan stelt de Opdrachtgever Scherrenberg hiervan onverwijld volledig in kennis.
 4. De extra kosten veroorzaakt door een vertraging in de uitvoering van de Opdracht, welke vertraging is ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde informatie en bescheiden voor of tijdens de uitvoering van de Opdracht, zijn voor rekening van de Opdrachtgever, zonder dat hier overeenstemming voor benodigd is.
 5. Scherrenberg is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge of verband houdend met een schending van de informatieplicht van de Opdrachtgever zoals in dit artikel verwoord.
 6. Opdrachtgever staat jegens Scherrenberg in voor de stipte nakoming van de in het kader van de Opdracht door Scherrenberg namens Opdrachtgever met derden te sluiten overeenkomsten. Opdrachtgever vrijwaart Scherrenberg voor aanspraken van derden die voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomsten in het bijzonder voor aansprakelijkheid in het geval dat Scherrenberg optreedt namens Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Scherrenberg tegen aanspraken van derden terzake van tekortkomingen van Opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen.
 7. Opdrachtgever onthoudt zich tijdens de duur van de Opdracht van activiteiten, die Scherrenberg bij de uitvoering van de Opdracht kunnen belemmeren of diens activiteiten kunnen doorkruisen.
 8. Opdrachtgever is aan Scherrenberg een vergoeding verschuldigd indien tijdens de looptijd van de Opdracht een overeenkomst tot stand komt – ook al beantwoord deze niet aan de Opdracht – er een factuur is verzonden en de daarin genoemde betalingstermijn is verstreken. Het bepaalde in artikel 4.9 is hier tevens van toepassing.
 9. Opdrachtgever is een vergoeding verschuldigd wanneer Scherrenberg in het kader van de Opdracht werkzaamheden heeft verricht en Opdrachtgever in redelijkheid jegens Scherrenberg niet kan weigeren de overeenkomst waartoe de Opdracht strekt aan te gaan.
 10. Voor opdrachten waarbij Scherrenberg zich tegen Opdrachtgever verbindt tot het geven van advies, taxatie of projectmanagement, is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd zodra de dienst is verleend, dan wel op een eerder of later betalingsmoment zoals bepaalt in de Opdracht.

7. Prijzen en betaling

 1. De hoogte van de aan Scherrenberg verschuldigde vergoeding wordt overeengekomen in de Opdracht. Scherrenberg behoudt zich het recht voor om de hoogte van de vergoeding aan te passen indien de soort en inhoud van de tot stand gekomen overeenkomst naar aanleiding van werkzaamheden verricht door Scherrenberg daar aanleiding voor geeft, ook al wijkt deze overeenkomst af van de inhoud van de Opdracht.
 2. Indien vaststelling van de vergoeding in overeenstemming met wat in de Opdracht is vastgelegd door doen of nalaten van Opdrachtgever niet mogelijk is, dan is Scherrenberg bevoegd het door Opdrachtgever verschuldigde volgens eigen schatting en naar beste weten en kunnen conform de in de branche gebruikelijke maatstaven vast te stellen. Bij gebreke van voornoemde of enige vastlegging van een vergoeding of indien de tot stand gekomen overeenkomst afwijkt van de (aanvankelijke) opdracht, zonder schriftelijke vastlegging van de vergoeding, wordt de hoogte van de vergoeding vastgesteld in overeenstemming met de bij Scherrenberg en in de branche soortgelijke gevallen gebruikelijke maatstaven.
 3. Betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na de dagtekening van de factuur.
 4. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever aan Scherrenberg de wettelijke handelsrente over het totale factuurbedrag verschuldigd. Buitengerechtelijke en incassokosten komen voor rekening van Opdrachtgever, deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,-- excl. BTW per onbetaalde factuur.
 5. Opdrachtgever is gehouden tot het stellen van zekerheid of tot inbetalinggeving, indien opeisbare vorderingen van Scherrenberg op Opdrachtgever van Opdrachtgever onbetaald blijven. Scherrenberg is in dat kader onherroepelijk gemachtigd namens Opdrachtgever aan zichzelf te verpanden al wat zij van Opdrachtgever onder zich heeft. Scherrenberg kan te allen tijde een voorschot vragen voor al verrichtte of nog te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort als geen voorschot ter dekking binnen 5 werkdagen na het verzoek daartoe aan Scherrenberg is voldaan.
 6. Opdrachtgever heeft niet het recht om enige betaling aan Scherrenberg te verrekenen, op te schorten of hier een korting op toe te passen ongeacht een eventuele schadeplichtigheid, in gebreke zijn of verzuim van Scherrenberg. Slechts indien Scherrenberg een schadeplichtigheid nadrukkelijk heeft erkend, is Opdrachtgever bevoegd tot verrekening.
 7. Indien een Opdracht door meerdere Opdrachtgevers wordt verstrekt en/of indien een Opdracht ten behoeve van meerdere partijen (die niet noodzakelijkerwijs allen Opdrachtgever zijn) dan geldt voor deze Opdrachtgevers en/of partijen een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van de factu(u)r(en) en kosten van Scherrenberg.

8. Aansprakelijkheid Scherrenberg

 1. De aansprakelijkheid van Scherrenberg is te allen tijde beperkt tot directe schade en tot een maximaal bedrag gelijk aan de door Opdrachtgever aan Scherrenberg betaalde facturen met betrekking tot de Opdracht waaruit de schade voortvloeit. Mocht voornoemde beperking van de aansprakelijkheid wegens de feiten en omstandigheden van een specifieke en vastgestelde aansprakelijkheid van Scherrenberg in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn dan is de aansprakelijkheid van Scherrenberg in ieder geval beperkt tot het bedrag aan schadevergoeding dat door de verzekeraar van Scherrenberg is uitbetaald inzake de voornoemde specifieke aansprakelijkheid. Scherrenberg is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gederfde winst en/of omzet, economische schade, gemiste kansen en/of gevolgschade.
 2. Tevens is Scherrenberg niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit en/of verband houdt met advies dat geen onderdeel uitmaakt van de Opdracht. In het bijzonder kan geen enkel advies van Scherrenberg worden gekwalificeerd als juridisch, fiscaal, of financieel advies. Opdrachtgever is zelf ­verantwoordelijk voor het inwinnen van specialistisch advies op voornoemde gebieden.
 3. Uitkering van enige schadevergoeding waartoe Scherrenberg gehouden is, vindt niet plaats dan indien en voor zover dit bedrag door de verzekeraar van Scherrenberg is uitgekeerd of uitkering onherroepelijke en onvoorwaardelijk is toegezegd door deze verzekeraar.
 4. Scherrenberg is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen, handelingen van, of een nalaten door derden die door Scherrenberg zijn ingeschakeld dan wel door de Opdrachtgever zijn ingeschakeld in geval van een co-instructie ten behoeve van de Opdracht, ongeacht de vraag of de inschakeling ten name van de Opdrachtgever dan wel ten name van Scherrenberg is geschied.
 5. De bevoegdheid van Opdrachtgever om zich op een tekortkoming van Scherrenberg te beroepen vervalt indien Opdrachtgever niet binnen bekwame tijd nadat hij de tekortkoming redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij Scherrenberg melding heeft gedaan van de tekortkoming. Deze bevoegdheid vervalt in ieder geval indien zodanig protest niet binnen een jaar na het beëindigen van de Opdracht is gedaan.
 6. Elke aanspraak tot schadevergoeding vervalt indien het niet binnen 1 (één) jaar na ontdekking bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
 7. De verantwoordelijkheden en verplichtingen van Scherrenberg zijn beperkt tot de omschrijving en uitvoering van de Opdracht. Deze verantwoordelijkheid omvat uitsluitend wat in alle redelijkheid daaronder kan worden verwacht van een professionele vastgoedadviseur. Scherrenberg heeft geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid: met betrekking tot:
  • de waarde van een object, tenzij Scherrenberg uitdrukkelijk heeft ingestemd dat zij een formele taxatie van het object zal verrichten;
  • een advies of het ontbreken van een advies over de staat van een object, tenzij Scherrenberg uitdrukkelijk heeft ingestemd een dergelijk advies te verstrekken;
  • veiligheid, het beheer of de verzekering van een object, tenzij Scherrenberg uitdrukkelijk heeft ingestemd hierover te adviseren;
  • de veiligheid van de personen die een object bezoeken;
  • juridische, fiscale of financiële aspecten van de Opdracht of in verband met het Object, tenzij Scherrenberg uitdrukkelijk heeft ingestemd hierover te adviseren.

9. Aansprakelijk Opdrachtgever

 1. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met enige verplichting zoals bepaald in deze Algemene voorwaarden en/of de Opdracht dan, verbeurt hij aan Scherrenberg en/of de benadeelde en bij de uitvoering van de Opdracht betrokken partij(en) zonder sommatie of ingebrekestelling een direct opeisbare boete van € 50.000 voor iedere overtreding, te vermeerderen met een bedrag van € 500 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, zonder dat Scherrenberg en/of de benadeelde partij(en) gehouden is (zijn) te bewijzen dat hij/zij ten gevolge van de overtreding door de Opdrachtgever schade heeft geleden en onverminderd het recht om de werkelijk geleden schade te vorderen.
 2. Opdrachtgever is jegens Scherrenberg aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die Scherrenberg lijdt door onjuist- of onvolledigheden in door Opdrachtgever verstrekte gegevens of anderszins niet te goeder trouw handelen van Opdrachtgever tijdens de verstrekking van de Opdracht. Ook is Opdrachtgever jegens Scherrenberg aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die Scherrenberg lijdt of zal lijden ten gevolge van tekortkomingen van Opdrachtgever en/of de door Opdrachtgever ingeschakelde derde(en) in de nakoming van verplichtingen voortvloeiend uit het Project of een overeenkomst met derde die ten behoeve van het Project zijn aangegaan.

10. Overmacht

 1. Indien Scherrenberg door overmacht of enige andere buitengewone omstandigheid - zoals onder andere, maar niet beperkt tot werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel of voor de uitvoering van de Opdracht aangewezen personen, transportmogelijkheden, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij of­ Wanprestatie van toeleveranciers of bij de Opdracht betrokken derden,- niet, niet tijdig of niet volledig in staat is om zijn verplichtingen uit hoofde van de Opdracht na te komen, heeft de Scherrenberg het recht de Opdracht op een later tijdstip uit te voeren ofwel deze geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
 2. In geval van ontbinding als bedoeld onder 10.1 is de Opdrachtgever gehouden de in het kader van de Opdracht uitgevoerde werkzaamheden af te nemen en de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het reeds verrichte werk te betalen. Indien de tot het moment van ontbinding uitgevoerde werkzaamheden geen geheel vormen in de zin van bijvoorbeeld een deelrapportage dan is de Opdrachtgever gehouden om de werkzaamheden op uurbasis te vergoeden waarbij een uurtarief van € 150,00 excl. BTW (prijspeil 2015) geldt.­
 3. De Opdrachtgever is in geval van overmacht of buitengewone omstandigheden aan de zijde van Scherrenberg niet gerechtigd tot ontbinding van de Opdracht over te gaan en/of ­schadevergoeding te vorderen.

11. Intellectuele eigendom

 1. De door Scherrenberg bij de uitvoering van de Opdracht gebruikte of voor de Opdracht ontwikkelde modellen, technieken en instrumenten zijn, worden en blijven eigendom van Scherrenberg.
 2. Scherrenberg heeft het recht om schriftelijke stukken van Opdrachtgever of voortvloeiend uit de Opdracht binnen de eigen organisatie te vermenigvuldigen zolang dit past binnen het doel van de Opdracht.
 3. Het auteursrecht van de door Scherrenberg opgestelde stukken berust bij Scherrenberg. Scherrenberg geldt als ontwerper in de zin van het BVIE die Scherrenberg in het kader van de Opdracht heeft (of doen) vervaardigd(en). Scherrenberg is bij uitsluiting bevoegd deze modellen te deponeren bij het in de wet/verdrag bedoelde bureau. Voor zover noodzakelijk draagt Opdrachtgever alle rechten van intellectuele eigendom verband houdend of voortvloeiende uit de Opdracht reeds nu als voor dan onvoorwaardelijk en volledig over aan Scherrenberg.

12. Geheimhouding

Opdrachtgever staat ervoor in dat zij volledige geheimhouding betracht ten aanzien van het navolgende:

 1. alles wat zij in het kader van de uitvoering van de Opdracht en/of de samenwerking met Scherrenberg over Scherrenberg en over haar klanten en relaties te weten is gekomen of zal komen;
 2. de aard en achtergrond van de Opdracht;
 3. het klantenbestand en de bedrijfsvoering van Scherrenberg en eventuele aan Scherrenberg gelieerde ondernemingen of samenwerkingsverbanden.
  1. De geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens de duur van de Opdracht, als na beëindiging daarvan.
  2. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover wettelijke regels of beroepsregels één of meer van partijen een informatieplicht oplegt, de informatie reeds tot het publieke domein behoort of rechtmatig door de Opdrachtgever is verkregen of bij haar aanwezig was.
  3. Alle door Scherrenberg verstrekte informatie, rapporten en modellen zijn enkel bedoeld voor Opdrachtgever en mogen niet aan derden worden doorgegeven zonder nadrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van Scherrenberg

13. Diversen

 1. Opdrachtgever gaat er mee akkoord dat Scherrenberg desgewenst de naam van Opdrachtgever gebruikt in persberichten, producten, brochures en financiële verslagen om daarin te vermelden dat Opdrachtgever een zakelijke relatie heeft met Scherrenberg.
 2. De overeenkomst en de daarmee samenhangende betalingsverplichting tussen Opdrachtgever en Scherrenberg kan niet door Opdrachtgever worden overgedragen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Scherrenberg.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter bij geschillen

 1. Op deze Algemene voorwaarden en de Opdracht is Nederlands recht van toepassing.
 2. Scherrenberg is lid van de NVM en de RICS en de taxateurs zijn aangesloten bij VastgoedCert dan wel het NRVT. Alle medewerkers zijn gebonden aan de voorschriften en bepalingen welke door deze instanties dan wel organisaties zijn voorgeschreven. Indien deze voorwaarden in toepasselijke gevallen in strijd zijn met dwingende voorschriften van deze benoemde instanties, prevaleren de regels van die instanties boven deze algemene voorwaarden. In die gevallen waarbij de regelingen niet dwingend zijn voorgeschreven, prevaleren deze algemene voorwaarden.
 3. Terzake van alle geschillen uit of naar aanleiding van de door de Scherrenberg uitgebrachte aanbiedingen en/of met Scherrenberg gesloten overeenkomsten en/of overeengekomen Opdrachten, worden door partijen naar hun beste vermogen getracht deze in onderling overleg op te lossen. Indien dit niet mogelijk is, zullen geschillen in eerste instantie uitsluitend worden beslist door de bevoegde gerechtelijke instantie.
 4. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Opdracht waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede geschillen omtrent deze Algemene voorwaarden, zullen, indien gebracht worden voor de bevoegde rechter te Utrecht.

De bilt, augustus 2015